سلی بای | عکس و آهنگ

کاریکاتور / جزیره های درون خانوادگی

۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مدام می گوییم فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ال است و بل است.
شاید شما بگویی پس خود شما در این فضای آلوده فرهنگی چه می کنی و چرا وقتت را تلف می کنی.

جواب این است که…

کاریکاتور / جزیره های درون خانوادگی

مدام می گوییم فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ال است و بل است. 

شاید شما بگویی پس خود شما در این فضای آلوده فرهنگی چه می کنی و چرا وقتت را تلف می کنی.

جواب این است که ما نمی گوییم فضای مجازی را بببوسید بذارید کنار؛

 فقط کافیست 

یک ساعت مشخص برای آن بگذاریم و یا آن را در چند قسمت کوتاه چهارپنج دقیقه ای در طول روز پخش کنیم 

و به اینستا یا تلگرام خود سر بزنیم،

 تا به جای این که این غول بی شاخ و دم ما را درون خود هضم کند ما آن را به اسارت خود در بیاوریم.