سلی بای | عکس و آهنگ

چگونه خشمم را کنترل کنم ؟

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

خ مثل خشم , خ مثل خون , خون جلوی چشم هایم را می گیرد آن وقت است که ….؛آخرش هم پشیمانی , خجالت , افسوس … چه کنم ؟

خ مثل خشمخ مثل خشم , خ مثل خون , خون جلوی چشم هایم را
می گیرد آن وقت است که ….؛آخرش هم پشیمانی , خجالت , افسوس … چه کنم ؟” خشم ,واکنشی طبیعی به ناکامی هاست ؛
خودرا به خاطر احساس آن , تحقیر یا سرزنش نکنید ؛مدیریتش کنید .“شما مسئول عواقب خشمتان هستید , بنابراین
پرخاشگری و صدمه زدن ممنوع !“مکانتان را ترک کنید .“تا ده بشمارید ؛مهارت «خودآرام سازی »یادتان
نرود .“تخلیه هیجانی درست , یادتان نرود ؛مانند
قدم زدن , دویدن ,مکالمه با شخص سوم , انجام سرگرمی مورد علاقه و…“قبول کنید که «قرار نیست همیشه دنیا و
رفتارهای دیگران بر طبق میل شما باشد »“مهارت «مساله گشایی »را بیاموزید .