سلی بای | عکس و آهنگ

چند نما از افغانستان

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

استیو مک کری، عکاس نامداری است که در طول عمر حرفه ای خود، عکس های تاثیر گذاری از افغانستان گرفته است. عکس های زیر که منتخب گاردین هستند، حاصل کارهای او بین سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ هستند.

سلی بای| استیو مک کری، عکاس نامداری است که در طول عمر حرفه ای خود، عکس های تاثیر گذاری از افغانستان گرفته است. عکس های زیر که منتخب گاردین هستند، حاصل کارهای او بین سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ هستند.

 


دنبال کنید:

 


 

 کتاب استیو، حاوی عکس هایی است که او از سال 1979 تا 2016 در افغانستان گرفته است

کتاب استیو، حاوی عکس هایی است که او از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۶ در افغانستان گرفته است

کابل، 2016
گروهی از زنان افغان در حال بازی با توپ های تنیس در خیابان های پایتخت

کابل، ۲۰۱۶
گروهی از زنان افغان در حال بازی با توپ های تنیس در خیابان های پایتخت

ولایت بامیان،2006
مردی سوار بر الاغ در حال پیمایش در صحرا

ولایت بامیان،۲۰۰۶
مردی سوار بر الاغ در حال پیمایش در صحرا

پیشاور، پاکستان، 2002
دختری افغان در کمپ پناهندگان

پیشاور، پاکستان، ۲۰۰۲
دختری افغان در کمپ پناهندگان

ولایت فاریاب، 1992
زن بیوه ای که در حال خروج از یک رستوران است. او برای گدایی به آنجا رفته بود. ذر زمان جنگ، زنان بسیاری بیوه شدند.

ولایت فاریاب، ۱۹۹۲
زن بیوه ای که در حال خروج از یک رستوران است. او برای گدایی به آنجا رفته بود. ذر زمان جنگ، زنان بسیاری بیوه شدند.

ولایت نورستان، 1992
یک پسر جوان روستایی در شمال افغانستان

ولایت نورستان، ۱۹۹۲
یک پسر جوان روستایی در شمال افغانستان

 کابل، 1992
 مادری، در بیمارستان فرزند 2 ساله خود را در آغوش گرفته است. کودک او هدف گلوله قرار گرفته بود.

کابل، ۱۹۹۲
مادری، در بیمارستان فرزند ۲ ساله خود را در آغوش گرفته است. کودک او هدف گلوله قرار گرفته بود.

ولایت لوگر، 1984
 3 تن از مجاهدین بر روی کوهی در رشته کوه هندوکش

ولایت لوگر، ۱۹۸۴
۳ تن از مجاهدین بر روی کوهی در رشته کوه هندوکش

ولایت کنر، 1980
سربازان مجاهدین در حال حمل پوست حیوانات باد شده. آنها از این پوست ها به عنوان یک قایق برای شناور شدن در رودخانه ها استفاده می کردند.

ولایت کنر، ۱۹۸۰
سربازان مجاهدین در حال حمل پوست حیوانات باد شده. آنها از این پوست ها به عنوان یک قایق برای شناور شدن در رودخانه ها استفاده می کردند.