سلی بای | عکس و آهنگ

مجموعه احادیث درباره توبه و استغفار

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود

خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود

با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند

با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند

گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است

گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است