سلی بای | عکس و آهنگ

متنک / خوش به حال کسانی که…

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

خوش بحال کسانی که
هم زنجیر میزنند !!

و هم زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند ..

هم سینه میزنند !!
و هم سینه ی…

متنک / خوش به حال کسایی که...خوش بحال کسانی که

هم زنجیر میزنند !!

و هم  زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند ..

 هم سینه میزنند !!

و هم سینه ی دردمندی را  از غم و آه نجات میدهند ..

 هم اشک میریزند !! 

و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند ..

 هم سفره می اندازند !!

هم نان از سفره کسی نمیبرند ..

 آنوقت با افتخار میگویند : 

            “ یاحسین