سلی بای | عکس و آهنگ

متنک / تربیت خوشبخت به جای نابغه

۲۴ آذر ۱۳۹۶

چندیست که خانواده ها در این تب و تاب افتاده اند که کودکمان را فلان کلاس و بهمان موسسه ثبت نام کنیم تا نابغه شود ، و بعد از کلی رفت و امد نتیجه ای جز خشم و اضطراب و افسردگی برای کودکشان ندارد…

به جای نابغه، خوشبخت تربیت کنید

چندی ست که خانواده ها در این تب و تاب افتاده اند که کودکمان را فلان کلاس و بهمان موسسه ثبت نام کنیم تا نابغه شود ، و بعد از کلی رفت و امد نتیجه ای جز خشم و اضطراب و افسردگی برای کودکشان ندارد.
گیریم که کودک شما بتواند یک عدد ۸ رقمی را در یک عدد ۵ رقمی ضرب کند و جوابش را در یک صدم ثانیه بگوید ، یا بتواند در ۱۵ سالگی لیسانس بگیرد ، یا حافظ کل دیوان حافظ و سعدی و مولانا شود….
خیلی کلاس دارد … نه؟!

آن وقت می تواند درست زندگی کند؟
از زندگی لذت ببرد؟
 علاقه هایش را دنبال کند؟
 درست تصمیم بگیرد؟
 دوست پیدا کند؟
فردا میتواند با همسرش به تفاهم مشترک برسد ؟

کودکان ما نیازی به نابغه شدن ندارند،
 اما نیاز دارند که بدانند چگونه زندگی کنند.
نیاز دارند که توانایی هایشان را بشناسند و بتوانند آنها را بکار گیرند.
حقشان نیست بار آرزوهای از دست رفته ما را به دوش بکشند و کودکی شان فدای خواسته های ما شود.
حقشان این است که به جای ساعتها تنها ماندن با وسایل دیجیتال ، لذت داشتن خواهر یا برادر را تجربه کند و تربیتی صحیح از والدینش دریافت کند .

#متنک