سلی بای | عکس و آهنگ

متنک / باخت بهتر – سلی بای مرکز تولید و بازنشر محتوا شبکه های اجتماعی |emdadaks.ir

۱ آذر ۱۳۹۶

انسان های ناپخته همیشه می خواهند که در مشاجرات پیروز شوند…

انسانهای ناپخته
همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند…
حتی اگر به قیمت
از دست دادن رابطه باشد..!

اما انسانهای عاقل
درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که
برایشان با ارزش تر است
پیروز شوند…!

.