سلی بای | عکس و آهنگ

عکس نوشته / اجابت یقینی

۱۱ آبان ۱۳۹۶

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:

خدا را بخوانید و
به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و
 بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

کنزالاعمال ج۲ ص۷۲