سلی بای | عکس و آهنگ

طنز / یک خواهش – امداد عکس مرکز تولید و بازنشر محتوا شبکه های اجتماعی |emdadaks.ir

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

درویش نزد بخیلی رفت و …

«درویشی نزد بخیلی رفت و چیزی از او طلب کرد. 

بخیل گفت: اگر یک سخن من قبول کنی، هر چه بگویی، خواهم کرد. 

درویش پرسید: آن سخن چیست؟ 

بخیل گفت: از من چیزی نخواه، دیگر هر چه بگویی، بکنم».