سلی بای | عکس و آهنگ

دخالت بزرگترها – امداد عکس مرکز تولید و بازنشر محتوا شبکه های اجتماعی |emdadaks.ir

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

چگونه با احترام به بزرگترها بگویم دخالت نکنند ؟

احترام بزرگترها واجب,ولی ما ازدواج کرده ایم ,مستقل شده ایم و حالا نمی خواهیم کسی در زندگی ما دخالت کند .چه کار باید بکنیم ؟

ورود ممنوع 

ورود ممنوعاحترام بزرگترها واجب,ولی ما ازدواج کرده ایم ,مستقل
شده ایم و حالا نمی خواهیم کسی در زندگی ما دخالت کند .چه کار باید بکنیم ؟*پیش آنها درد و دل نکنید .*تعداد ,مدت و چگونگی رفت و آمدهایتان را تنظیم
کنید .*اسرار همدیگررا به بیرون خانه درزندهید .*احترام همدیگر را پیش آنها کاملا نگه دارید.*پشت سرهمسرتان مدافع اوباشید .*با این حال از احترام به بزرگ ترهایتان ذره ای  کوتاهی نکنید.*ازمشورت های سازنده آنها بهره ببرید , البته
محترمانه و مودبانه به گونه ای بفهمانید که مشورت می گیرید نه دستورالعمل .*با کسانی که اهل دخالت نیستند بیشتر رفت و آمد
کنید تا دیگران متوجه اشتباهشان بشوند .