سلی بای | عکس و آهنگ

تصویر نوشته / قرآن چیست؟

۳ بهمن ۱۳۹۶

آیه ای از قرآن در جواب به…

سمت قرآن برویم، بازش کنیم، یک خط از آن را بخوانیم و اگر خواستیم بیشتر… این قرآن چیزی ججز تذکری برای جهانیان نیست…(تکویر،۲۷)