سلی بای | عکس و آهنگ

تصویر نوشته / خودت را گم کرده ای

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

حدیثی با این مضمون : آب در کوزه و ما بی خبران می گردیم

تصویر نوشته / خودت را گم کرده ای

حضرت علی علیه السلام:

در شگفتم از کسی که در پی یافتن گمشده ی خویش می گردد

در حالیکه خود را گم کرده و در پی یافتن خویش نیست.