سلی بای | عکس و آهنگ

تصویر نوشته / بهترین زن

۲۱ آبان ۱۳۹۶

بهترین زنان شما کسانی هستند که…

تصویر نوشته / بهترین زن

بهترین زنان شما کسانی هستند که

با حجاب و
                پوشیده باشند؛

برای شوهران خودشان، خود را آرایش و زینت دهند

در میان نامحرمان و در جامعه

                                       عفیف باشند.