سلی بای | عکس و آهنگ

تصویرنوشته / پتانسیل های من

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاثیر اعضای بدن در موفقیت آدم

برای اینکه انسان بتواند بر نفس خود مسلط شود و در زندگی دنیا و آخرت موفق باشد لازم است تا هر کدام از پتانسیل های خود را بشناسد. در این جا فقط از باب نمونه و آشنایی چند تصویر نوشته درباره ی چهار عضو مهم بدن انسان یعنی گوش و زبان و قلب و چشم گذاشته ایم.