سلی بای | عکس و آهنگ

تصویرنوشته / منافق ها را بشناسیم!

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مومن چه خصلت هایی دارد و منافق چه خصلت هایی؟ چه کنیم تا جزء منافق ها به حساب نیاییم؟…

مومن هرگاه سخن گوید یاد (خدا) می کند و منافق هر گاه سخن گوید بیهوده گویی می کند.

تصویرنوشته / مومن و منافق

مومن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی.

تصویرنوشته / مومن و منافق

همت مومن در نماز و روزه و عبادت است و همت منافق در خوردن و نوشیدن ؛ ماننند حیوانات.

تصویرنوشته / مومن و منافق

 مومن به میل و رغبت خانواده غذا می خورد ولی منافق میل و رغبت خود را به خانواده اش تحمیل میکند.

تصویرنوشته / مومن و منافق

به کانال امدادعکس بپیوندید: