سلی بای | عکس و آهنگ

امسال هیچ کس حج نرفت

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

سالها بود بعضی ها میگفتند ایهاالناس! با این اوضاع اقتصادی حج نروید که حج همینجاست.

(البته به هزینه های گزاف دیگر توجهی نداشتند و فقط همین یدونه مونده بود)

خوب امسال هیچکس حج نرفت…

امسال هیچ کس حج نرفت

سالها بود بعضی ها میگفتند ایهاالناس! با این اوضاع اقتصادی حج نروید که حج همینجاست.

(البته به هزینه های گزاف دیگر توجهی نداشتند و فقط همین یدونه مونده بود)

خوب امسال هیچکس حج نرفت

و همه همینجا  موندند.

احتمالاً ما امسال باید شاهد یک تحول اقتصادی درون اجتماعی باشیم. 

منتظر خبرهای بعدی هستیم…!